Για όλες τις υπηρεσίες μας τηρείται το θεραπευτικό απόρρητο. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν (θεραπευτές, εισηγητές, θεραπευόμενοι, επιμορφούμενοι) να τηρούν το απόρρητο και να μην αναφέρουν εκτός συνεδρίας ή ομάδας όσα αναφερθούν στη συνεδρία ή την ομάδα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των συμμετεχόντων.

Για όλες τις υπηρεσίες μας υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης είτε απόδειξης είτε τιμολογίου.

Για τις online υπηρεσίες μας, όπου απαιτείται προπληρωμή μέρους ή ολόκληρου του ποσού, αυτό δεν επιστρέφεται εάν δεν ακυρώσετε εγκαίρως τη συμμετοχή σας (15 ημέρες πριν για webinars, online ομάδες).

Εάν μία εκδήλωση ή μία συνεδρία ακυρωθεί με δική μας υπαιτιότητα υπάρχει η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού της εκδήλωσης/συνεδρίας ή επιστροφή των χρημάτων σας (σε περίπτωση που έχετε ήδη προπληρώσει).