ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1

ΘΕΜΑ 1: ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΜΑ 3: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στην Λευκάδα σήμερα 27 Αυγούστου του έτους 2019 και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. «Παιδανάπτυξη», η οποία αποτελείται από τους: Γουρζής Χαράλαμπος, Κούρτη Αναστασία, Κούρτη Ηλιάνα συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από τη σύστασή της, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην Συνοικία Πάλλα.


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση του απολογισμού 2019
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση του προγραμματισμού 2020
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 2019
ΘΕΜΑ 4: Λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή των κερδών

Τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Παιδανάπτυξη» συνήλθαν σήμερα 20 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. που βρίσκεται στην Λευκάδα επί της Συνοικίας Πάλλα αρ. 0 σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και το νόμο.